(function(){
???var src =?(document.location.protocol ==?"http:")???"http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?4a1b2dda71e3e62c6dd7664e8aca9d11":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?4a1b2dda71e3e62c6dd7664e8aca9d11";
???document.write('

深圳市金源康实业有限公司  JYKSZ

产品详情
电子产品纳米电镀 
产品详情
编号: S009 类型: 纳米电镀产品
规格: 纳米电镀产品 材质: 玻璃纤维
颜色: 纳米电镀产品 品牌: 国际知名电子书
型号: KID